Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin konferencji “Badania publiczności w instytucjach kultury” Kraków 11-12 kwietnia 2019

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników konferencji “Badania publiczności w instytucjach kultury”, która odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019 w Krakowie, zwaną dalej Konferencją.

 2. Miejscem konferencji jest budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie.

 3. Organizatorem Konferencji jest Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zwany dalej Organizatorem.

 4. Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna, która zgłosiła chęć udziału w konferencji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. W trakcie Konferencji odbywać się będą wykłady i panele naukowe, a dokładny Program  Konferencji będzie dostępny na stronie Konferencji.

 6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja, zwany dalej stroną Konferencji.

§2

Warunki uczestnictwa

 1. Udział w Konferencji jest odpłatny, z wyłączeniem osób wskazanych w §3 ust. 4 Regulaminu.

 2. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia, uiszczenie opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji na Konferencję.

 5. Rejestracja na Konferencję prowadzona jest przez Organizatora poprzez formularz na stronie Konferencji do wyczerpania liczby wolnych miejsc. Organizator w dowolnym momencie może zadecydować o zamknięciu rejestracji na Konferencję.

 6. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w celu potwierdzenia obecności w dniu rozpoczęcia Konferencji.

 7. Sposób i terminy rejestracji, wysokość opłat konferencyjnych oraz godziny zgłoszenia w dniu Konferencji zostaną podane na stronie Konferencji.

 8. Uczestnictwo może się odbywać tylko w wyznaczonych pomieszczeniach i obszarach, zgodnie z obowiązującym Programem i porządkiem Konferencji

§3

Opłaty

 1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo Konferencji jest zamieszczona na stronie internetowej Konferencji.

 2. Opłata konferencyjna wnoszona jest za każdego uczestnika konferencji (z imienia i nazwiska). W wypadku wygłaszania dwóch referatów należy uiścić podwójną opłatę konferencyjną.

 3. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora.

 4. Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są: przedstawiciele Władz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji, wolontariusze, pracownicy i doktoranci Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, instytucje biorące udział w badaniu “Krakowski odbiorca kultury” (po dwie osoby z każdej instytucji) oraz ankieterzy, którzy brali udział w ww. badaniu. Studenci Instytutu Kultury UJ mają możliwość uczestniczenia w konferencji w miarę wolnych miejsc na sali.

 5. Opłatę konferencyjną o której mowa w §3 ust. 1-3 należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2019 r.

 6. Brak uregulowania opłaty konferencyjnej w terminie podanym w §3 ust. 5 upoważnia Organizatora do anulowania rejestracji uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 7. Organizator może wystawić fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat pod warunkiem zaznaczenia takiej informacji w formularzu zgłoszenia na konferencję.

 8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik Konferencji pokrywa we własnym zakresie.

§4

Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się zastosować do uwag i zaleceń Organizatora oraz wolontariuszy.

 2. Uczestnik występujący z referatem:

 • po zgłoszeniu chęci wygłoszenia referatu musi zostać uprzednio zakwalifikowany przez Komitet Naukowy Konferencji

 • może otrzymać zaświadczenie o udziale w Konferencji pod warunkiem wskazania takiej prośby w formularzu. Zaświadczenie wydawane jest po wygłoszeniu referatu.
 • bierze pełną odpowiedzialność za wygłaszane tezy i poglądy, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną.
 • zobowiązuje się do nie wygłaszania tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi.
 1. Każdy Uczestnik ma prawo udziału w wybranym przez siebie panelu czy wykładzie, do wyczerpania limitu wolnych miejsc na sali. Podczas Konferencji może zadawać pytania bezpośrednio po wskazaniu przez osobę prowadzącą dyskusję. Dyskusje odbywają się w każdej sesji po zakończeniu prezentacji referatów. Organizator, biorąc pod uwagę planowany czas trwania wystąpień podczas Konferencji, a także mając na uwadze harmonogram całego wydarzenia decyduje o liczbie zadawanych pytań.

 2. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

 3. W szczególności na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego zabronione jest:

 • wejście z jakąkolwiek bronią, amunicją, przedmiotami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne, z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi, z długimi parasolami, ze zwierzętami, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych;

 • sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych oraz narkotyków.

 1. W czasie trwania Konferencji zabrania się także wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz Organizatorów, zakłócić porządek Konferencji, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 2. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do noszenia identyfikatorów w widoczny miejscu. Identyfikatory wydawane są podczas rejestracji przed i w trakcie trwania Konferencji.

 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.

§5

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator ustala Program Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do jego zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

 2. Zmiany w Programie Konferencji, o których mowa w §5 ust.1  nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 • podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

 • podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;

 • podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika Organizator zwróci mu w pełnej wysokość.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione w szatni.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§6

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji, informacji i promocji Organizatora oraz samej Konferencji.

 2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania (w tym relacje video na żywo) wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej (www.badania.kultura.uj.edu.pl) oraz portalach społecznościowych Konferencji.

§7

Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa Konferencji w dowolnym momencie.

 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty konferencyjnej.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Konferencji na stronie internetowej www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja. i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie Konferencji aktualnych informacji.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach Programu Konferencji, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji.

 4. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. Osoby uczestniczące w Konferencji akceptują postanowienia Regulaminu, a zapoznanie się z niniejszym Regulaminem potwierdzają przy zgłoszeniu uczestnictwa w czasie trwania wydarzenia.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin