Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja Badania w sektorze kultury 2020

Przyszłość i zmiana

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin konferencji "Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana" 19-20 listopada 2020

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji “Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana”, która odbędzie się w wersji online w dniach 19-20 listopada 2020, zwaną dalej Konferencją.
 2. Organizatorem Konferencji jest Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie   
 3. Współorganizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK
 4. Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna, która zgłosiła chęć udziału w konferencji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. W trakcie Konferencji odbywać się będą panele dyskusyjne, wystąpienia z referatem (wykładem), sesja posterowa, spotkanie integracyjne i program artystyczny, a dokładny Program  Konferencji będzie dostępny na stronie Konferencji.
 6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja, zwany dalej stroną Konferencji.

 

§2

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 • dostęp do internetu,
 • urządzenie końcowe,
 • oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.)
 1. Uczestnictwo odbywa się na wyznaczonej przez Organizatora platformie.
 2. Udział w Konferencji jest odpłatny, z wyłączeniem osób wskazanych w §3 ust. 3 Regulaminu.
 3. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja oraz uiszczenie opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
 5. Rejestracja na Konferencję prowadzona jest przez Organizatora poprzez formularz na stronie Konferencji. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji na Konferencję.
 6. Sposób i terminy rejestracji oraz wysokość opłat konferencyjnych zostały podane na stronie internetowej Konferencji.
 7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji na Konferencję.

 

§3

Opłaty

 1. Opłata konferencyjna wnoszona jest za każdego uczestnika konferencji (z imienia i nazwiska). W wypadku wygłaszania dwóch referatów należy uiścić podwójną opłatę konferencyjną.
 2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora.
 3. Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są: przedstawiciele Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego, pracownicy i studenci Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktoranci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Osoby zwolnione z opłat muszą dokonać zgłoszenia, poprzez wypełnienie formularza na stronie Konferencji.
 4. Opłatę konferencyjną o której mowa w §3 ust. 1-2 należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2020 r.
 5. Brak uregulowania opłaty konferencyjnej w terminie podanym w §3 ust. 4 upoważnia Organizatora do anulowania rejestracji uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 6. Organizator może wystawić fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat pod warunkiem, że uczestnik zgłosi taką potrzebę w formularzu przy rejestracji na Konferencję.

 

§4

Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się zastosować do uwag i zaleceń Organizatora.
 2. Uczestnik występujący z referatem:
 • po zgłoszeniu chęci wygłoszenia referatu musi zostać uprzednio zakwalifikowany przez Komitet Naukowy Konferencji
 • bierze pełną odpowiedzialność za wygłaszane tezy i poglądy, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną.
 • zobowiązuje się do nie wygłaszania tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi.
 1. Uczestnik występujący z referatem ma prawo wygłosić go na żywo lub przesłać organizatorowi w formie nagrania, które następnie zostanie odtworzone w wyznaczonym czasie.
 2. Każdy uczestnik ma prawo udziału w wybranym przez siebie panelu czy wykładzie. Podczas Konferencji może zadawać pytania w określonym przez organizatorów czasie i po udzieleniu głosu przez moderatora. Dyskusje odbywają się w każdej sesji po zakończeniu prezentacji referatów. Organizator, biorąc pod uwagę planowany czas trwania wystąpień podczas Konferencji, a także mając na uwadze harmonogram całego wydarzenia decyduje o liczbie zadawanych pytań.
 3. Podczas Konferencji zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.

 

§5

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować najwyższą jakość Konferencji.
 2. Organizator ustala Program Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do jego zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w Programie Konferencji, o których mowa w §5 ust.2  nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 • zakłócają przebieg Konferencji;
 • podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
 • podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;
 • podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizator zwróci Zamawiającemu w pełnej wysokość.
 2. Organizator Konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
 • nieprawidłowe lub wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Konferencji oprogramowania,
 • wady sprzętu komputerowego uczestnika Konferencji,
 • brak lub przerwy w dostępie do internetu po stronie uczestnika Konferencji,
 • nieprawidłową obsługę aplikacji przez Uczestnika Konferencji,
 • inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

 

§6

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może utrwalać jej przebieg – za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz - dla celów dokumentacji, informacji i promocji Organizatora oraz samej Konferencji.
 2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach czy filmach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania (w tym relacje video na żywo) wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej (www.badania.kultura.uj.edu.pl), platformie dedykowanej Konferencji oraz portalach społecznościowych Konferencji.
 3. Osoby wygłaszające referaty, biorące udział w panelach dyskusyjnych czy w sesji posterowej, wraz ze zgłoszeniem udzielają Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych Organizatorowi w związku z udziałem w Konferencji. Zgoda również dotyczy wykorzystania wizerunku uczestnika. Licencja obejmuje:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie materiałów dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, jak również wprowadzanie i przesyłanie materiałów do pamięci systemów teleinformatycznych;
 • w zakresie rozpowszechniania – udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do materiałów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz materiałów w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.
 1. Konferencja może być nagrywana i fotografowana jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.
 2. Organizator Konferencji udostępniając uczestnikom materiały rozpowszechniane online zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.  Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

 

§7

Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa Konferencji w dowolnym momencie.
 2. O rezygnacji z udziału w Konferencji należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: badania.kultury@uj.edu.pl.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty konferencyjnej.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Konferencji na stronie internetowej www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie Konferencji aktualnych informacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach Programu Konferencji, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji.
 4. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. Osoby uczestniczące w Konferencji akceptują postanowienia Regulaminu, a zapoznanie się z niniejszym Regulaminem potwierdzają przy zgłoszeniu uczestnictwa w czasie trwania wydarzenia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
Pliki do pobrania
docx
Regulamin konferencji
pdf
Regulamin konferencji