Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja konferencyjna "Badania w sektorze kultury. Dostępność"

red. Anna Pluszyńska, Katarzyna Kopeć, Marcin Laberschek

Zachęcamy do nadsyłania artykułów naukowych do publikacji “Badania w sektorze kultury. Dostępność”. Planowana publikacja stanowić będzie ważny głos w dyskusji na temat wyzwań związanych z wdrażaniem dostępności w organizacjach kultury.

Kwestie związane z włączeniem społecznym osób ze szczególnymi potrzebami i ich udziałem w życiu kulturalnym można traktować jako jedną z kluczowych zmian społecznych, mających miejsce w ostatnim czasie. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wymusiła na instytucjach publicznych dostosowanie się do nowych regulacji, jednak głównym wyzwaniem pozostaje poznanie potrzeb tych odbiorców, aby prowadzone działania odpowiadały ich oczekiwaniom. Na temat dostępności chcemy popatrzeć z różnych perspektyw: przede wszystkim architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. Priorytetem będzie analiza procesów zarządzania dostępnością w organizacjach kultury, dzięki którym ich działalność staje się w pełni inkluzywna. Złożoność działań kształtujących organizacje jako dostępne wymaga sprawnej współpracy zarówno ze środowiskami osób o szczególnych potrzebach, artystami, jak i koordynatorami projektującymi i wdrażającymi zmiany na rzecz dostępności. 

Zachęcamy do podzielenia się doświadczeniami związanymi z wdrażaniem dostępności w organizacji. Jakie wyzwania stoją przed sektorem kultury w tym obszarze? Jakie działania podejmują organizacje i instytucje kultury, by być w pełni inkluzywne? Jakie ilościowe i jakościowe narzędzia metodologiczne sprawdzają się w badaniu różnych procesów dostępności? Jakie działania służą ewaluacji działań prodostępnościowych? Jak popularyzować dobre rozwiązania w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej? Jakie uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, organizacyjne czy kulturowe sprzyjają wdrażaniu dostępności w organizacjach i instytucjach kultury? 

Chcielibyśmy w szczególności skupić się na następujących zagadnieniach: 

 • dostępność oferty kulturalnej dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami, 

 • dostępność architektoniczna instytucji kultury, 

 • dostępność informacyjno-komunikacyjna instytucji kultury, 

 • dostępność cyfrowa instytucji kultury, 

 • trudności związane z wdrażaniem ustawy o dostępności, 

 • postawy otwartości/braku otwartości otoczenia bliższego i dalszego na zmiany wynikające z ustawy o dostępności w obrębie organizacji/instytucji, 

 • wrażliwość społeczna/brak wrażliwości społecznej jako czynnik zainteresowania zmianami,  

 • zadania i wyzwania koordynatorów dostępności, 

 • oferta kulturalna w opinii osób ze szczególnymi potrzebami - oczekiwania a rzeczywistość, 

 • zarządzanie różnorodnością w organizacjach kultury z perspektywy menedżerów i pracowników, 

 • granice dostępności oferty i organizacji kultury. 

Do nadsyłania tekstów zapraszamy wszystkich, którzy jednocześnie chcieliby wygłosić referat w trakcie konferencji “Badania w sektorze kultury. Dostępność”, zaplanowanej na 17-18 listopada 2022 roku w Krakowie. Więcej o samej konferencji można przeczytać w zakładce "podstawowe informacje o konferencji".

Proces zgłoszenia:

 1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (który znajduje się na dole tej strony), załączając także abstrakt artykułu, w którym dookreślony będzie przede wszystkim cel artykułu oraz wykorzystane metody i techniki badawcze.
  • Zgłoszenie do publikacji jest równoznaczne z chęcią wzięcia czynnego udziału w konferencji “Badania w sektorze kultury”, wygłoszenia referatu oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej. 
  • Termin zgłoszenia abstraktów upływa 28 lutego. 
 2. Otrzymane zgłoszenia zostaną poddane wstępnej recenzji. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu abstraktu zostanie przesłana autorom najpóźniej 14 marca.
 3. Autorzy, których abstrakt zostanie odrzucony, nie będą mieli obowiązku uiszczenia opłaty.
 4. Autorzy, których abstrakt zostanie przyjęty, będą mieli czas na napisanie kompletnego artykułu do dnia 15 maja. Wytyczne dotyczące artykułu znajdują się poniżej.
 5. Artykuły zostaną poddane procedurze recenzji. Autorzy będą proszeni o naniesienie ewentualnych uwag/poprawek do końca czerwca.
 6. Wraz z przyjęciem artykułu do publikacji, autorzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty konferencyjnej w kwocie 350 zł do dnia 30 czerwca (dane do wpłaty zostaną udostępnione w terminie późniejszym).
 7. Publikacja w wersji online (ogólnodostępna) ukaże się w dniu konferencji. Każdemu autorowi będzie przysługiwał wydrukowany egzemplarz autorski. 

Wytyczne dla autorów:

Artykuł nie powinien przekraczać 20 stron standardowego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków). Przyjmowane są pliki w rozszerzeniu .doc (Word 97 lub wyższy). Czcionka bezszeryfowa. Ilustracje i ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość (w rozdzielczości 300 dPi), ujednoliconą formę i opisy.

Publikacja powinna być dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się np. w przewodniku autorstwa Joanny Dzięglewskiej i Katarzyny Pyryt "Adaptowanie publikacji naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku", którą można pobrać za darmo ze strony Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.

Dokument tekstowy przygotowywany w edytorze Word składa się z różnych elementów: akapitów, list, śródtytułów, tabel, rysunków, przypisów i innych obiektów. Do ich tworzenia należy używać wbudowanych narzędzi, które są przeznaczone do tworzenia danych elementów. Oznacza to, że należy stosować style, zamiast ręcznego formatowania. Do tworzenia tabel w dokumencie należy stosować oferowane przez edytor narzędzia. Jeśli tekst wzbogacony będzie grafikami (zdjęcia, ryciny, wykresy, diagramy) należy do nich dodać opis alternatywny, czyli słowny opis elementów graficznych, dostępnych dla czytników ekranów.

Struktura nadsyłanych tekstów:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA (AUTORÓW)

Oraz reprezentowana instytucja i numer ORCID (nieobowiązkowo) 

TYTUŁ

Powinien być relatywnie krótki, ale precyzyjnie oddawać istotę artykułu. 

ABSTRAKT

Oraz słowa kluczowe w języku polskim 

Abstrakt powinien zawierać zwięzłą prezentację badań, przyjętej metodologii, osiągniętych rezultatów i wniosków. Powinien być nie dłuższy niż 250-300 słów 

WPROWADZENIE 

We wprowadzeniu należy przedstawić cel (cele) artykułu. Wymagane jest również określenie problemu badawczego, sformułowanie hipotezy (hipotez) lub pytania (pytań badawczych).   

Wprowadzenie można uzupełnić krótkim komentarzem, będącym esencjonalnym i ciekawym wstępem do właściwej części pracy. 

STAN BADAŃ (tło teoretyczne) 

Niezbędne jest nakreślenie kontekstu dotychczasowego dorobku naukowego, odnoszącego się do tematyki artykułu. Po pierwsze, należy dotrzeć do aktualnych artykułów naukowych pochodzących z najważniejszych w danej dyscyplinie czasopism, po drugie do publikacji (artykułów i monografii), będących pierwotnym źródłem wiedzy na dany temat. 

METODOLOGIA I PRZEBIEG BADAŃ 

Istotne jest zaprezentowanie tego: w jaki sposób pozyskano materiał badawczy (jakie w ramach badań ilościowych i/lub jakościowych zastosowano metody i techniki, jaką grupę badawczą wzięto pod uwagę i dlaczego, gdzie przeprowadzono badania, w jakim czasie, jak długo i z jakich etapów składało się badanie), jakie dane empiryczne pozyskano, jaką wykorzystano metodę interpretacyjną. 

REZULTATY 

W tym miejscu należy przedstawić dokładne wyniki badań wraz z ich omówieniem i interpretacją. Zaprezentowanie rezultatów nie powinno mieć wyłącznie syntetycznej postaci (wykresy, tabele, modele, ilustracje, cytaty), ale także pogłębioną: opisową, refleksyjną, krytyczną. Zalecane jest, by opis miał postać przemyślaną; podział i kolejność prezentacji poszczególnych wyników badań powinna być logiczna, spójna i oryginalna.  

DYSKUSJA (zestawienie wyników z dorobkiem literatury) 

Wyniki badań należy również omówić pod kątem ich znaczenia naukowego. Zarówno w odniesieniu do aktualnego stanu badań i teorii naukowych, jak i do badań, które będzie można zrealizować w przyszłości. Omówienie należy podsumować stosownymi wnioskami. 

W dyskusji można także zastanowić się nad mocnymi i słabymi stronami przeprowadzonych badań. Stanowi ona również rodzaj zakończenia, będącego esencjonalnym podsumowaniem całości. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia stanowi integralny element artykułu. Opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie. W bibliografii należy wymienić jedynie źródła przywołane w tekście. Nie podaje się źródeł przywołanych za innymi autorami. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie. 

Zapis przypisów:

Zapis przypisów w tekście 

 • W nawiasie kwadratowym podajemy nazwisko autora rok wydania, po przecinku dodajemy numer strony/stron, jeżeli przywołujemy konkretną myśl bądź cytat. Przykład (Orzechowski 2015, 327-331). 
 • W przypadku kilku prac tego samego autora dodajemy po roku odpowiednio litery a, b, c.... Przykład: (Orzechowski 2015a, 330). 
 • Jeżeli publikacja ma kilku autorów, rozdzielany nazwiska przecinkiem. Przykład: (Hodgson, Cicmil 2006). 
 • W przypadku trzech i więcej autorów podajemy nazwisko pierwszego autora i piszemy przy nim et al. Przykład: (Jensen et al. 2016). 
 • W przypadku prac zbiorowych podajemy nazwisko pierwszego redaktora całego tomu. Przykład: (Küpers red. 2017). 

 
Zapis w bibliografii na końcu artykułu 

 • Publikacja książkowa jednego autora 

Arbiszewski, K. (2008) Poznanie, zbiorowość, polityka: analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków: Universitas. 

 • Publikacje książkowe kilku autorów 

Law, J., Hassard J. (1999) Actor Network Theory and After, Oxford: Blackwell. 

 • Rozdziały w publikacjach książkowych 

Eikhof, D.R., Haunschild, A., Schößler, F. (2012), „Behind the scenes of boundarylessness. careers in German theatre”, [w:] Mathieu, C. (red.), Careers in the Creative Industries, London: Routledge, 69-87. 

 • Artykuł jednego autora w czasopiśmie naukowym 

Gierat-Bieroń, B. (2017), Europeizacja top-down w kulturze jako efekt polityki kulturalnej UE, „Zarządzanie w Kulturze”, tom 18 nr 4, 493-510. 

 • Artykuł kilku autorów w czasopiśmie naukowym 

Kowalski, K., Törnquist-Plewa, B., (2017), Europeizacja dziedzictwa. O moralnym zaangażowaniu pewnego pojęcia, „Zarządzanie w Kulturze”, tom 18 nr 4, 549-569. 

 • Artykuł w internecie 

Kopciński J., 2015, Festiwalizacja teatru?, „Teatr ”, nr 6, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1163/festiwalizacja_teatru/ [odczyt: 14 marca 2018]. 

Teatr Stary, strona internetowa, dostęp online: http://stary.pl/pl/ [odczyt: 14 marca 2018].

Źródła niepublikowane

Cicmil S., Lindgren M., Packendorff J., Vulnerable Projectification, wystąpienie wygłoszone 22 stycznia 2014 w ramach warsztatu Making Projects Critical 7, Royal Academy of Technology, Sztokholm.

Osoba do kontaktu w sprawie publikacji konferencyjnej:

dr Anna Pluszyńska anna.pluszynska@uj.edu.pl