Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN KONFERENCJI „Badania w sektorze kultury. Dostępność” 17-18 listopada 2022 („Regulamin”)

§ 1 Termin i czas trwania

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji „Badania w sektorze kultury. Dostępność” (zwanej dalej „Konferencją”), która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2022 r., w formie stacjonarnej w Krakowie na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, poszczególne części Konferencji będą natomiast transmitowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - platformy YouTube umożliwiającej live streaming Konferencji (zwanej dalej „Platformą”).
 2. Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348  Kraków (zwany dalej „UJ”) oraz Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, ul. Łojasiewicza 4, 30-348  Kraków (zwane dalej „IBOK”) (zwani dalej łącznie „Organizatorem”).
 3. Wsparcie merytoryczne Konferencji zapewnia Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 4. Opiekę naukową nad przebiegiem Konferencji sprawuje Komitet Naukowy Konferencji powołany przez Organizatora (zwany dalej „Komitetem Naukowym”).
 5. Uczestnikiem Konferencji jest każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła chęć udziału w Konferencji w terminach wskazanych w niniejszym ustępie i w sposób, o którym mowa w § 2 Regulaminu i zaakceptowała zasady uczestnictwa w Konferencji, o których mowa w Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”). Rejestracja osób zainteresowanych osobistym uczestnictwem czynnym w Konferencji odbywać się będzie do dnia 15 września 2022r., osób zainteresowanych osobistym uczestnictwem biernym w Konferencji w terminie od 3 października do 10 listopada 2022r. (dla osób zainteresowanych uczestnictwem online do 16 listopada 2022)
 6. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej Konferencji www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja (zwanej dalej „Stroną Konferencji”), w wersji polskojęzycznej, w sposób umożliwiający jego pobranie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz formuły Konferencji w sytuacji gdy jej przeprowadzenie w terminie oraz formie, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Zmiana terminu lub/oraz formuły Konferencji zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Konferencji.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. W razie wprowadzenia zmian, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie Konferencji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, w szczególności w celu dopasowania formuły Konferencji do obowiązujących w jej trakcie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, zmiany programu Konferencji, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Konferencji. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w ciągu 7 dni od chwili jego publikacji na Stronie Konferencji. W odniesieniu do Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin zmiana wejdzie w życie w ciągu 7 od poinformowania ich o zmianie Regulaminu i braku wyrażenia sprzeciwu wobec tej zmiany w ww. terminie.
 10. Nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu ust. 9 powyżej, aktualizacja przez Organizatora Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, zamieszczonych w § 9 Regulaminu. W razie dokonania przedmiotowej aktualizacji Organizator niezwłocznie ogłosi ją na Stronie Konferencji i zaktualizuje treść Regulaminu udostępnianego na Stronie Konferencji, a ponadto  prześle wszystkim zarejestrowanym Uczestnikom treść aktualnej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na adres e-mail podany przez nich przy rejestracji.

§ 2 Rejestracja udziału w Konferencji

 1. Udział w Konferencji jest odpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz rejestracyjny (zwany dalej „Formularzem”) dostępny na Stronie Konferencji, który osoba zainteresowana udziałem w Konferencji powinna wypełnić zgodnie z zamieszczonymi tam zasadami.
 2. Udział w Konferencji może przybrać następujące formy uczestnictwa (zwane dalej „Formami uczestnictwa”):

a) osobistego, poprzez stawienie się przez Uczestnika w miejscu organizacji Konferencji (zwaną dalej „Formą uczestnictwa osobistego” lub odpowiednio „Uczestnikiem stacjonarnym”):

a. czynnym – Uczestnik stacjonarny prezentujący wykład,

b. biernym – Uczestnik stacjonarny będący wyłącznie słuchaczem,

b) online, tj. poprzez udział w panelach dyskusyjnych transmitowanych w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem Platformy (zwaną dalej „Formą online” lub odpowiednio „Uczestnikiem online”).

Wyboru jednej z Form uczestnictwa w Konferencji, Uczestnik dokonuje zaznaczając odpowiednie pole w Formularzu.

 1. Szczegółowy sposób rejestracji uczestnictwa w Konferencji, terminy rejestracji/ i wysokość Opłaty rejestracyjnej (zwanej dalej „Opłatą”) w zależności od wybranego przez Uczestnika rodzaju uczestnictwa oraz sposób uiszczenia Opłaty, zostały podane na Stronie Konferencji.
 2. Z Opłaty zwolnieni są: przedstawiciele Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciele oficjalnych Partnerów Konferencji, pracownicy i studenci Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osoby zwolnione z Opłaty aby uzyskać status Uczestnika Konferencji muszą dokonać zgłoszenia udziału w Konferencji, poprzez wypełnienie Formularza ustąpionego na Stronie Konferencji.
 3. Opłacie nie podlega także Uczestnictwo online w Konferencji.
 4. Uczestnictwo w Konferencji w Formie online wymaga dysponowania przez Uczestnika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a) dostęp do Internetu;

b) urządzenie końcowe;

c) oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. tekstowych, dźwiękowych, graficznych, multimedialnych, wideo itp.);

 1. W razie rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e- mail: badania.kultury@uj.edu.pl. Rezygnacja z udziału w Konferencji będzie skutkowała brakiem zwrotu uiszczonej przez Uczestnika Opłaty.
 2. Za pośrednictwem Formularza Uczestnik może zadeklarować chęć wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących. Szczegółowe informacje na temat programu towarzyszącego i zasady uczestnictwa w nim zostaną podane na Stronie Konferencji.
 3. W Konferencji może wziąć udział maksymalnie 360 Uczestników stacjonarnych, w tym 300 Uczestników biernych, 60 Uczestników czynnych i 100 Uczestników online.
 4. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa biernego stacjonarnie i uczestnictwa online w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa czynnego w Konferencji decyduje Komitet Naukowy po weryfikacji abstraktów nadesłanych przez osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem w Konferencji, na zasadach, o których mowa w § 5 Regulaminu. Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail z informacją o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu go do uczestnictwa w Konferencji w wybranej przez niego Formie Uczestnictwa.
 5. Wskazane w ust. 9 powyżej limity Uczestników biernych stacjonarnych Konferencji mogą ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w trakcie Konferencji i związanymi z nią ograniczeniami, nakazami i zakazami. O zmianie limitów Organizator niezwłocznie powiadomi na Stronie Konferencji. W razie konieczności ograniczenia liczby Uczestników Konferencji, Organizator w ramach dostępnych limitów ponownie zakwalifikuje Uczestników biorąc pod uwagę kolejność dokonywanych przez nich zgłoszeń w przypadku uczestników stacjonarnych biernych, podczas gdy liczba  uczestników stacjonarnych czynnych pozostanie bez zmian. Organizator poinformuje wiadomościami e-mail Uczestników, którzy w związku ze zmianą limitów nie będą mogli wziąć udziału Konferencji.
 6. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 7. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu, która jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika zezwoleń, licencji i upoważnień, o których mowa w Regulaminie, a także stanowi zobowiązanie do uiszczenia Opłaty (w przypadku Uczestników dla których udział w Konferencji jest odpłatny). Rejestracja uczestnictwa w Konferencji zostaje dokonana w momencie uzupełnienia danych Uczestnika w treści Formularza oraz przesłania go przez Uczestnika wraz ze zgodami, o których mowa w § 5-9 Regulaminu, za pomocą systemu rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Konferencji.
 8. Uczestnik nabywa miejsce udziału w Konferencji z chwilą otrzymania potwierdzenia rejestracji.

 § 3 Ogólne zasady udziału w Konferencji

 1. W trakcie Konferencji odbędą się sesje, na których prezentowane będą wykłady zarejestrowanych Uczestników czynnych (zwane dalej „Wykładami”), panele dyskusyjne (zwane dalej „Panelami”) oraz programy dodatkowe (warsztaty, wizyty studyjne). Konferencja zostanie przeprowadzona w języku polskim. Szczegółowe informacje i dokładny program Konferencji dostępny jest na Stronie Konferencji.
 2. Każdy Uczestnik po zakończeniu Wykładu może zgłosić Organizatorowi wolę zadawania pytań prelegentom. Organizator, biorąc pod uwagę planowany czas trwania Wykładów, jak również harmonogram Konferencji zdecyduje o liczbie zadawanych pytań i o ich treści.
 3. Przebieg Konferencji obejmujący Formę uczestnictwa stacjonarnego zostaną utrwalone w postaci fotorelacji (zwanej dalej „Fotorelacją”) oraz nagrania audiovideo (zwanego dalej „Nagraniem”), ponadto za pośrednictwem Platformy, na żywo transmitowane będą Panele. Organizator będzie udostępniał Nagranie bezterminowo nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Podobnie utrwalone zostaną również programy dodatkowe, z tym że nie będą powszechnie udostępniane.
 4. Organizator Konferencji udostępniając Uczestnikom materiały konferencyjne, w tym księgę abstraktów (zwane dalej „Materiałami konferencyjnymi”) zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania przez Uczestników praw własności intelektualnej. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania Materiałów konferencyjnych udostępnionych im przez Organizatora wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych Materiałów konferencyjnych do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
 5. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Konferencji i jej program oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Konferencji. Organizator jest uprawniony do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a) zakłócają przebieg Konferencji;

b) podejmują działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

c) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;

d) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

 1. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za:

a) nieprawidłowe lub wadliwe działanie oprogramowania wykorzystywanego przez Uczestnika online;

b) brak lub przerwy w dostępie do Internetu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika online;

c) wadliwość sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Uczestnika online;

d) nieprawidłową obsługę Platformy przez Uczestnika online;

e) inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

§ 4 Prawa i obowiązki Uczestników stacjonarnych

 1. Uczestnik stacjonarny po przybyciu na miejsce Konferencji zobowiązany jest do potwierdzenia na stanowisku recepcyjnym swojego osobistego stawiennictwa.
 2. Uczestnicy stacjonarni są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowana jest Konferencja oraz obowiązujących w tym czasie zasad reżimu sanitarnego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Konferencji oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach/torebkach/walizkach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Konferencji.
 4. Personel Konferencji w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego oraz nieprzestrzegania obowiązujących w dniu Konferencji zasad reżimu sanitarnego jest uprawniony do:

a) wezwania Uczestnika do stosownego zachowania;

b) żądania opuszczenia przez Uczestnika terenu Konferencji,

c) wezwania właściwych służb w sytuacji, gdy zachowanie Uczestnika kwalifikuje się do takiej interwencji, w tym w szczególności, gdy stanowi zagrożenie dla pozostałych Uczestników lub personelu Konferencji lub mienia Organizatora.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz poleceń personelu Konferencji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Konferencji, Organizator może korzystać z monitoringu obejmującego cały teren Konferencji, jak i jego poszczególne fragmenty. Zasady stosowania monitoringu przez Organizatora określa zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 maja 2019 roku w sprawie: Regulaminu monitoringu wizyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim z późn. zm., dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Konferencji.   

§ 5 Wykłady

 1. Dokonując rejestracji uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Formularza, Uczestnik może zgłosić Organizatorowi chęć wystąpienia z Wykładem  – Uczestnictwo czynne. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 15.09.2022 r. włącznie
 2. Uczestnik, który zgłosił wolę wygłoszenia Wykładu, najpóźniej do dnia 15.09.2022 r., prześle Organizatorowi za pośrednictwem Formularza zamieszczonego na Stronie Konferencji, w formie cyfrowego pliku tekstowego autorski abstrakt Wykładu, który zamierza wygłosić w czasie Konferencji (zwany dalej „Abstraktem”). Najpóźniej do dnia 30.09.2022 r., Komitet Naukowy na podstawie przesłanych Abstraktów dokona wyboru prelegentów (zwanych dalej „Prelegentami”), a o pozytywnym wyniku tej kwalifikacji niezwłocznie poinformuje Uczestników, których Abstrakty zostały zakwalifikowane, poprzez przesłanie im zwrotnej wiadomości email. Dalszy kontakt mający na celu ustalenie szczegółów wystąpienia Prelegenta, będzie się odbywał w sposób uzgodniony przez Prelegenta z Organizatorem.
 3. Podejmując decyzje, o których mowa w ust. 2 powyżej, Komitet Naukowy kieruje się w własnym uznaniem oraz koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu naukowego i różnorodności tematycznej Konferencji. Decyzja Komitetu Naukowego jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia, Uczestnikom nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Podjęcie przez Uczestnika działań, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej, jest wyrazem udzielenia każdemu z Organizatorów oddzielnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji na korzystanie z Abstraktu, z prawem udzielania sublicencji na rzecz podmiotów trzecich o zakresie analogicznym do zakresu licencji oraz z prawem wykonywania autorskich praw zależnych do Abstraktu i zezwalania podmiotom trzecim na wykonywanie tych praw, o zakresie i na polach eksploatacji analogicznych do tych, o których mowa w § 7 ust. 5-7 Regulaminu, na cele podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Uczestnika jako Prelegenta, przygotowania, organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konferencji, opracowania Materiałów konferencyjnych, w tym książki abstraktów. Do Abstraktu stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1-3 i 8-9 Regulaminu.
 5. Wygłoszenie Wykładu, jak i udzielenie Organizatorowi zezwoleń, upoważnień i licencji, o których mowa w § 5-8 Regulaminu, na Korzystanie z Abstraktu, Wykładu i wizerunku Prelegenta, w zakresie i na wszystkich wskazanych tam polach eksploatacji jest nieodpłatne i następuje na cele statutowe Organizatora.
 6. Udzielenie Organizatorowi zezwoleń, licencji, upoważnień, o których mowa w § 5-8 Regulaminu jest dobrowolne, ale konieczne do zaprezentowania Wykładu.

§ 6 Publikacja konferencyjna

 1. W terminie konferencji nastąpi premiera publikacji wieloautorskiej zatytułowanej "Badania w sektorze kultury. Dostępność", pod red. A.Pluszyńskiej, K.Kopeć, M.Laberscheka (zwanych dalej „Zespołem redakcyjnym”), która ukaże się nakładem Wydawnictwa Attyka.
 2. Teksty do publikacji konferencyjnej mogą przesyłać wszystkie osoby, które do 28 lutego 2022 roku zgłosiły taki zamiar za pomocą formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie konferencji.
 3. Zespół redakcyjny po wstępnej ocenie przekazuje tekst wybranym przez siebie recenzentom.
 4. O przyjęciu artykułu decydują recenzenci. Każdy tekst recenzowany jest przez dwie osoby (double blind review). Recenzent może przyjąć tekst bez poprawek, przyjąć tekst po uwzględnieniu poprawek lub odrzucić tekst. Od decyzji recenzentów nie przysługuje odwołanie. W wypadku dwóch skrajnych recenzji (pozytywna i negatywna) powoływany jest trzeci recenzent, którego recenzja ma charakter rozstrzygający.
 5. Publikacja zostanie przygotowana w wersji drukowanej i elektronicznej - w postaci pliku open access. Plik elektroniczny będzie można pobrać ze strony wydawnictwa Attyka nieodpłatnie, wersję drukowaną będzie można zamówić w sklepie na stronie internetowej wydawnictwa Attyka.
 6. Autorzy wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie wersji elektronicznej publikacji na licencji niewyłącznej Creative Common BY_NC_SA 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne).

§ 7 Prawa autorskie

 1. Prelegent ponosi pełną odpowiedzialność za formę i treść Wykładu.
 2. Prelegent zobowiązuje się do opracowania i prezentacji autorskiego Wykładu i gwarantuje, że Wykład nie będzie naruszał praw i dóbr osobistych osób trzecich, zawierał tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie w treści Wykładu ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi, a także prezentowanie innej tematyki zakazanej przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 3. Jeżeli jakąkolwiek część Wykładu stanowić będą elementy prawnie chronione, do których prawa nie będą przysługiwały Prelegentowi, Prelegent gwarantuje, że jest uprawniony do ich wykorzystania w zakresie niezbędnym do wygłoszenia Wykładu i udzielenia Organizatorowi Licencji z prawem udzielania sublicencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, bez konieczności pozyskiwania przez Organizatora dodatkowych zgód i zezwoleń.
 4. Uczestnik Panelu online w czasie rzeczywistym za pomocą live streamingu, wyraża zgodę na transmitowanie go za pośrednictwem Platformy. Każdy z Prelegentów wyraża ponadto zgodę na utrwalenie prezentowanego przez niego Wykładu przez Organizatora lub podmiot działający na jego rzecz, w postaci Nagrania.
 5. Prelegent udziela Organizatorowi (każdemu oddzielnie) niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji z prawem udzielania sublicencji o analogicznym jak licencja zakresie, na korzystanie z Wykładu- utrwalanego w formie Nagrania w całości lub w części, samodzielnie, jaki w ramach utworu zbiorowego, w zestawieniu z utworami i elementami dowolnie wybranymi przez każdego z Organizatorów (m. in. z wykładami innych Prelegentów, z szatą graficzną Platformy, obrazem i dźwiękiem, w tym w ramach tzw. Materiałów konferencyjnych,), jak również z jego opracowań, adaptacji i wszelkich materiałów, grafik, fragmentów, ujęć, dokumentacji powstałych tak w trakcie utrwalenia Nagrania, jak i po jego utrwaleniu- w celach informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych, dydaktycznych, reklamy i promocji każdego z Organizatorów i samej Konferencji, w tym w szczególności jego wykorzystywanie, udostępnianie w Internecie, Intranecie, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, na wszelkich serwisach społecznościowych każdego Organizatora, na Stronie Organizatora- Stronie UJ i Stronie IBOK i na innych stronach internetowych Organizatora- UJ i IBOK oraz na Stronie Konferencji.
 6. Licencja, o której mowa w ust. 5 powyżej (zwana dalej „Licencją”), zostaje udzielona każdemu z Organizatorów z chwilą prezentacji Wykładu przez Prelegenta podczas Konferencji i obejmuje korzystanie z Wykładu na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania Wykładu - wytwarzania egzemplarzy Wykładu przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. DVD, nośniki magnetooptyczne);

b) w zakresie rozpowszechniania Wykładu – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlania, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Wykładu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych, zamieszczenie i modyfikacja Wykładu na stronach internetowych, w serwisach społecznościowych, nadawanie Wykładu przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Wykładu umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wykład utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Wykładu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

e) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych Wykładu, w tym dalszych projektów/materiałów opartych na Wykładzie lub ich poszczególnych elementach, w tym opracowanie odmiennych wersji graficznych, kolorystycznych lub formatów wizualnych lub przestrzennych Wykładu i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie;

f) reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy;

g) modyfikowanie Wykładu w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Wykładu lub jego pojedynczych elementów;

h) prawo do swobodnego używania i korzystania z Wykładu oraz jego pojedynczych elementów, w tym wykorzystanie Wykładu oraz jego pojedynczych elementów dla celów reklamy, promocji, biurowych, celów oznaczania towarów, produktów, usług, w tym ich wykorzystanie jako zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe, loga lub ich elementy, wykorzystanie jako nazwa/firma przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykorzystanie Wykładu oraz jego pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji Organizatora lub prowadzonej przez Uniwersytet działalności na terenie kraju oraz za granicą,

 1. Licencja obejmuje także prawo wykonywania przez każdego Organizatora oddzielnie i osoby działające na jego rzecz, praw zależnych do Wykładu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5-6 powyżej, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w Wykładzie i wykonywania jego opracowań, korzystania i rozporządzania utworami zależnymi oraz prawo do zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do Wykładu o zakresie analogicznym do tego z którego korzysta Organizator.
 2. Prelegent upoważnia każdego Organizatora oddzielnie oraz podmioty, którym Organizator udzieli dalszych upoważnień, do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do Wykładu, a w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy Wykładu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu Wykładu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z Wykładu oraz decydowania o sposobie oznaczenia autora Wykładu i zobowiązuje się do niewykonywania tych praw względem Organizatora i upoważnionych przez niego podmiotów, z tym zastrzeżeniem, że Organizator na życzenie Prelegenta i w miarę możliwości zobowiązany jest uszanować życzenie Prelegenta co do oznaczenia go jako osoby prezentującej Wykład.
 3. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie w stosunku do któregokolwiek Organizatora i/lub podmiotów działających na jego rzecz i/lub do podmiotów upoważnionych przez niego do korzystania z Wykładu i/ lub Abstraktu (zwanych dalej „Podmiotami uprawnionymi”), roszczeń mających związek z Wykładem i/ lub Abstraktem lub ich poszczególnymi elementami, Prelegent:

a) zwolni Organizatora i/ lub Podmioty uprawnione z przedmiotowych roszczeń, w zakresie w jakim zobowiązany był do nabycia od osób trzecich praw do elementów prawnie chronionych Wykładu i/lub Abstraktu, w tym autorskich praw majątkowych i pokrewnych i prawa wykonywania praw zależnych do nich i poszczególnych ich elementów oraz do uzyskania od nich zezwoleń i upoważnień, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz

b) będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez któregokolwiek Organizatora i/lub Podmioty uprawnione z tytułu wystąpienia wobec nich z roszczeniami, o których mowa w pkt a) powyżej, w tym przede wszystkim, choć nie wyłącznie, za szkody związane z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie Wykładu i/lub Abstraktu lub bezprawne wykorzystanie ich poszczególnych elementów.

§ 8 Wizerunek

 1. Organizator będzie transmitował przebieg Paneli za pośrednictwem Platformy, a wszystkie wydarzenia Konferencji utrwali za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk i obraz, odpowiednio w formie Fotorelacji i Nagrania - dla celów edukacyjnych, dydaktycznych, informacyjnych, dokumentacyjnych, reklamy oraz promocji każdego Organizatora i samej Konferencji.
 2. Uczestnik stacjonarny deklarując w Formularzu chęć osobistego udziału w Konferencji, wyraża nieograniczoną czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo, zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, w celach wskazanych w ust. 1 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu, w szczególności poprzez:

a) przekazywanie jego wizerunku w czasie rzeczywistym na potrzeby relacji z Paneli, za pośrednictwem Platformy, z wykorzystaniem live streamingu;

b) utrwalenie wizerunku Uczestnika w Fotorelacji i/lub w Nagraniu oraz wykorzystanie tego utrwalenia, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w zakresie i w sposób analogiczny do tego, o którym mowa w § 7 ust. 5-7  Regulaminu, w tym w szczególności na Stronie Konferencji, Platformie, na Stronach Organizatora UJ i IBOK, oraz na innych stronach internetowych, na serwisach Organizatora- UJ i IBOK w mediach społecznościowych i w serwisach internetowych, na wydarzeniach promocyjnych każdego Organizatora.

 1. Uczestnik będący Prelegentem, zgłaszając Organizatorowi wolę wygłoszenia Wykładu i przesyłając mu w tym celu Abstrakt, wyraża nieograniczoną czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo, zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, w celach wskazanych w ust. 1 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu, w szczególności poprzez:

a) przekazywanie jego wizerunku w czasie rzeczywistym na potrzeby relacji z Paneli, za pośrednictwem Platformy, z wykorzystaniem live streamingu;

b) utrwalenie wizerunku Prelegenta w Fotorelacji i/lub w Nagraniu oraz wykorzystanie tego utrwalenia, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Prelegenta utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w zakresie i w sposób analogiczny do tego, o którym mowa w § 7 ust. 5-7  Regulaminu, w tym w szczególności na Stronie Konferencji, Platformie, na Stronach Organizatora- UJ i IBOK, oraz na innych stronach internetowych, na profilach Organizatora - UJ i IBOK w mediach społecznościowych i w serwisach internetowych, na wydarzeniach promocyjnych Organizatora - UJ i IBOK.

 1. Uczestnictwo online w Wydarzeniu za pośrednictwem Platformy nie będzie się wiązało z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika online.
 2. Uczestnik/Prelegent jest świadomy, że Fotorelacja i Nagranie z Konferencji zostaną udostępnione w Internecie i będą dostępne w szczególności na Stronie Konferencji, mediach społecznościowych Konferencji oraz Organizatora dla nieograniczonej ilości osób.
 3. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik/Prelegent nie będzie wykonywać prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci Fotorelacji i/lub Nagrania, w których został on wykorzystany oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej w Fotorelacji i/lub w Nagraniu, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska.
 4. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.
 5. Konferencja może być utrwalana w formie audiovideo na potrzeby Nagrania i fotografowana w postaci Fotorelacji jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:

a) realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Konferencji Badania w sektorze kultury. Dostępność, a także w celu rejestracji uczestnictwa w Konferencji, przyjęcia zgłoszeń Uczestników gotowych do wygłoszenia Wykładu tj. na podstawie art. 6 ust. 1it. b RODO, na postawie umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu. Konferencja organizowana w dniach 17-18 listopada 2022 przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, częściowo będzie odbywać się stacjonarnie, częściowo on-line z wykorzystaniem wybranej Platformy;

b) przeprowadzenia Fotorelacji, Nagrania i live streamingu Konferencji w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, dydaktycznych, reklamy i promocji Organizatora, oraz samej Konferencji, archiwizacji – w odniesieniu danych osobowych Uczestników w postaci wizerunku – na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, uczestnictwa w Konferencji, opracowania Abstraktu i wygłoszenia Wykładu. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne i organizacyjne w organizacji Konferencji – w tym podmiot dostarczający oprogramowanie służące rejestracji na Konferencji i live streamingu Konferencji.
 4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane Uczestnika przechowywane będą przez okres organizacji Konferencji oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Konferencji, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w ust. 3 lit. a), a w zakresie wskazanym w ust. 3 lit. b) powyżej – do czasy wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych.
 6. Dane osobowe Uczestnika podane w Formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Dana osobowa Uczestnika w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach z Konferencji służących stworzeniu Fotorelacji i Nagrania Wydarzenia i przetwarzana na Stronie Konferencji, na stronie www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja, w serwisach i profilach społecznościowych Organizatora oraz na uniwersyteckich kanałach w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, YouTube, Twitter, Instagram), w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele informacyjne, dokumentacyjne, edukacyjne, dydaktyczne, reklamy i promocji Organizatora, oraz samej Konferencji, a także archiwizacji, w tym na potrzeby relacji z Konferencji – zgodnie z § 8 Regulaminu.
 8. Dane osobowe dobrowolnie wskazane w treści Wykładu przez Uczestnika, który wyraził chęć wygłoszenia Wykładu będą przetwarzane na Stronie Konferencji oraz na Platformie na cele informacyjne i dokumentacyjne.
 9. Uczestnik posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 10. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnik posiada również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: badania.kultury@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Łojasiewicza 4. 30-348 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w ww. miejscu w pokoju 2.384.
 12. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Konferencji na Stronie Konferencji i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. O odwołaniu Konferencji Organizator niezwłocznie poinformuje na Stronie Konferencji. Organizator nie będzie wobec Uczestników i Prelegentów zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu, z wyjątkiem zwrotu Opłaty.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory podlegać będą jurysdykcji polskich sądów powszechnych właściwych dla siedziby Organizatora.
Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konferencji 2022